Przeprowadzenie dokładnej Oceny Zagrożenia Wybuchem konieczne jest przede wszystkim w miejscach pracy, w których występuje realne prawdopodobieństwo wystąpienia niebezpieczeństwa w postaci wybuchu. Takie miejsca to przede wszystkim zakłady pracy, w których pracownicy mają styczność z substancjami i materiałami o właściwościach wybuchowych. Przedsiębiorstwo FIREDOM to firma, która realizuje usługi z Oceną Zagrożenia Wybuchem. Właściwą realizację zadania umożliwia im przede wszystkim wieloletnie doświadczenie, uprawnienia oraz umiejętności ich pracowników.

Cel Oceny Zagrożenia Wybuchem

Ocena Zagrożenia Wybuchem to dokument, którego zadaniem jest określenie miejsc, w których występuje podwyższone ryzyko wybuchu. Tylko właściwie przeprowadzona analiza może wprowadzić odpowiednie procedury zabezpieczające. One z kolei skutecznie zminimalizują szansę na wystąpienie zagrożenia. Ocenę Zagrożenia Wybuchem należy wykonać w miejscach, gdzie przeprowadzane są procesy technologiczne, do których wykorzystuje się materiały, tworzące potencjalne mieszaniny wybuchowe. To realne ryzyko, dlatego właściciele, zarządcy oraz użytkownicy takich obiektów są zobowiązani do przeprowadzenia właściwej oceny. Kto może przeprowadzić OZW? Tego zadania może podjąć się m.in. inwestor, użytkownik decydujący o procesie technologicznym lub projektant. Jeśli przepisy przeciwpożarowe zostałyby naruszone, pełną odpowiedzialność ponosi zarządca, właściciel lub użytkownik obiektu.

Czym jest audyt PPOŻ?

W ofercie firmy FIREDOM znajduje się również realizacja audytów ochrony przeciwpożarowej. Zgodnie z definicją ochrona PPOŻ polega na “realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscem zagrożenia”. Mają one ogromne znaczenie ze względu na wymagania prawne, ale są również istotne dla bezpieczeństwa własnego, klientów pracowników firmy czy najbliższego otoczenia. Profesjonalnie przeprowadzony audyt PPOŻ pozwoli przede wszystkim zabezpieczyć wszystkich użytkowników obiektu oraz umożliwi uniknięcie przykrych konsekwencji prawnych czy dużych strat materialnych. Audyt z zakresu ochrony przeciwpożarowej to swego rodzaju analiza realnego poziomu bezpieczeństwa pożarowego, a także ocena zgodności budynku co do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych.

Comments are closed.